top of page

Product- en leveringsvoorwaarden Schmuki

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: degene die met Schmuki een overeenkomst heeft gesloten;

cursist: degene die aan een cursus, training, workshop of kennisbijeenkomst van Schmuki deelneemt;

digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm;

open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops van Schmuki waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, maatwerk- opdrachten, digitale producten, kennisbijeenkomsten van Schmuki;

Schmuki: Schmuki, Louis Naarstigstraat 6, 1063 EN, Amsterdam, KvK 82972788.

schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail, what app, chat. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schmuki en afnemer, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen;

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden Schmuki niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen;

2.3 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de product- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Schmuki, inschrijving bij/of opdracht aan Schmuki en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Schmuki.

4. Prijzen 

4.1 Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.

4.2 Schmuki behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

5. Facturering en betaling 

5.1 Betaling gebeurt uitsluitend via een online, beveiligde betaling, met de volgende betaalmethoden: iDeal, Apple Pay of Credit Card.

5.2 De cursist ontvangt na betaling per e-mail de factuur.

5.3 Voor leeractiviteiten geldt het btw-tarief van 21%. Het btw-identificatienummer is NL862676149B01.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Alle informatie of materialen, waartoe de cursist toegang krijgt en/of die de cursist in bezit krijgt ten behoeve van de cursus, workshop of training is intellectuele eigendom van Schmuki (of van anderen). De cursist mag de ter beschikking gestelde informatie en/of materialen uitsluitend gebruiken voor het eigen leertraject. Het is de cursist niet toegestaan om de informatie of materialen met derden te delen, door via internet te versturen, te kopiëren, te printen of op een andere manier te verspreiden dan met voorafgaande toestemming van Schmuki

6.2 Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik door de cursist, zoals in het voorgaande lid bedoeld, is de cursist een bedrag van € 1.000 verschuldigd per persoon aan wie de cursist informatie en/of materialen verstrekt.

7 Privacy en geheimhouding

7.1 Schmuki gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

8. Aansprakelijkheid 

8.1 Schmuki betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Schmuki slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.

8.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Schmuki niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

8.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van Schmuki heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

8.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer Schmuki hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst tussen Schmuki en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

bottom of page